Các loại visa tạm trú và thường trú mới nhất năm 2019

Những điều chỉnh trong bước dầu của chính phủ cho visa vùng thưa dân mới đã được soạn thảo và phát hành, chấm dứt hai visa hiện tại, hai visa tạm trú vùng thưa dân mới dược đưa ra thay thế và visa thường trú thứ ba cho những người có cả hai visa này được chuyển đổi để họ phải tuân thủ điều kiện visa và đáp ứng yêu cầu ngưỡng thu nhập tối thiểu. Ngoài ra còn có các sửa đổi đối với hệ thống tính điểm theo diện tay nghề Di trú diện tay nghề tổng quát (GSM) liên quan đến vợ, chồng hay partner của đương đơn.

Subclass 489 – Skilled – Regional (Visa tạm trú) sẽ ngưng nhận đơn từ ngày 16 tháng 11 năm 2019 và được thay thế bởi visa mới Subclass 491 – Skill Work Regional (Visa tạm trú). Visa thường trú Subclass 187 – Regional Sponsored Migration Scheme cũng sẽ ngưng từ ngày 16 tháng 11 năm 2019 ngoại trừ những người theo thỏa thuận chuyển tiếp và được thay thế bởi visa Subclass 494 – Skill Employer Sponsored Regional (Visa tạm trú). Và cuối cùng, sẽ có một visa thứ ba, Visa Subclass 191 – Permanent Residence (Skilled Regional), có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 cho 491 hoặc 194 người có visa.

Những định nghĩa mới và thỏa thuận chuyển tiếp cho đơn xin visa 187

Để bắt đầu, sẽ có một số định nghĩa mới quan trọng dùng trong các quy định để áp dụng vào các điều kiện và tiêu chí visa:

+ khu vực được chỉ định -là các vùng loại trừ Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast và Perth;

+ người lao động  457 chuyển tiếp – là người mà vào ngày 18 tháng 4 năm 2017 đã có visa Subclass 457 – Temporary Work (Skilled); hoặc là người nộp đơn xin visa 457 được cấp sau đó.

+ người lao động 482 chuyển tiếp – là người mà vào ngày 20 tháng 3 năm 2019 đã giữ visa Subclass 482 (Temporary Skill Shortage) trong luồng trung hạn; hoặc là người nộp đơn xin visa Subclass 482 (Temporary Skill Shortage) trong luồng trung hạn được cấp sau đó. Đây là ngày công bố dự kiến của visa vùng thưa dân này.

Những người được xác định là lao động 457 chuyển tiếp  hoặc lao động 482 chuyển tiếp sẽ chỉ có thể nộp đơn xin visa 187 sau ngày 16 tháng 11 năm 2019 theo luồng Chuyển tiếp tạm trú. Vào ngày đó, ngưng nhận tất cả các đơn khác.

Visa Subclass 489 được thay thế bởi visa Subclass 491 – Skilled Work Regional (Visa tạm trú)

Từ ngày 16 tháng 11 năm 2019, visa 489 sẽ ngưng nhận đơn mới và sẽ thay thế bởi Visa 491. Visa mới này sẽ được phân loại như visa GSM. Có nhiều điểm tương đồng.

Các đặc điểm chính của visa này bao gồm:

+ Ứng viên tại Úc phải có visa chính hoặc visa bắc cầu loại A, B hoặc C;

+ Tùy theo điểm GSM và ứng viên phải được mời nộp hồ sơ xin visa này và phải nộp đơn trong một thời gian nhất định;

+ Đạt tối thiểu 65 điểm đánh giá theo thang điểm GSM;

+ Ứng viên phải chọn một nghề nghiệp;

+ Người bảo lãnh có thể là chính quyền Bang hoặc Vùng lãnh thổ hoặc người thân là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện hoặc là người nộp đơn hoặc vợ/chồng hoặc partner thực tế của họ tương tự như người thân đủ điều kiện hiện tại để xin visa 489;

+ Người bảo lãnh là người thân cư trú trong khu vực được chỉ định;

+ Tất cả các ứng viên phải bày tỏ nguyện vọng sống, làm việc và học tập trong một khu vực được chỉ định; và

+ Các visa khác, bao gồm partner, kỹ năng kinh doanh, visa GSM và 186 visa sẽ yêu cầu người có visa 491 phải giữ visa đó ít nhất 3 năm và đã tuân thủ các điều kiện của visa này trừ một số trường hợp đặc biệt được áp dụng.

Các điều kiện mới phải được áp dụng cho tất cả những người có visa, bao gồm:

+ Điều kiện 8578 – Thông báo nhập cư trong vòng 14 ngày kể từ khi có bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ cư trú, địa chỉ email, số điện thoại, chi tiết hộ chiếu, địa chỉ của chủ lao động, hoặc địa chỉ nơi họ đang làm việc;

+ Điều kiện 8579 – Phải sống, làm việc và học tập chỉ trong một khu vực được chỉ định được liệt kê tại thời điểm visa được cấp;

+ Điều kiện 8580 – Nếu được yêu cầu, hãy cung cấp bằng chứng cho Bộ Di trú trong vòng 28 ngày sau ngày yêu cầu bất kỳ hoặc tất cả: địa chỉ cư trú, địa chỉ của chủ lao động, địa chỉ hoặc địa điểm vị trí nơi họ làm việc;

Điều kiện 8581 – Nếu được yêu cầu, hãy tham dự cuộc phỏng vấn với Bộ Di trú.

Đây sẽ là visa năm năm nếu được cấp.

Cùng TP Group chuẩn bị cho những thay đổi mới nhất

Thay đổi thang điểm GSM

Ngân sách Liên bang đã khái quát về những thay đổi đối với thang điểm kiểm tra GSM. Những sửa đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2019. Những thay đổi bao gồm:

+ Học tập và sống tại khu vực thưa dân sẽ được cộng 5 điểm, trong đó không có môn nào học online.

+ Điểm parner sẽ tăng từ 5 đến 10. Mười điểm sẽ được cộng cho người nộp đơn mà không có parner hoặc parner của họ là công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc. Năm điểm sẽ được cộng cho các parner của những người nộp đơn xin cùng visa, và không phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc, và tại thời điểm mời có đủ trình độ tiếng Anh; và đạt Skill assessment

+ Điểm được cộng thêm cho visa 491, bởi chính quyền Bang hoặc Vùng lãnh thổ hoặc người thân đủ điều kiện sẽ tăng từ 10 lên 15 điểm.

Subclass 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Visa tạm trú)

Visa này sẽ có hiệu lực song song với visa Subclass 482 – Temporary Skill Shortage, và có thể Danh sách Nghề nghiệp khu vực cho visa 482 sẽ bị bãi bỏ trong tương lai.  Có lẽ là một điều ngạc nhiên, những người có ý định thực sự xin visa này ở Úc có thể thấy không có điều kiện visa ở lại nữa (điều kiện visa 8503 và 8534), trong đó hạn chế visa có thể được miễn.

Visa 494 thuộc khuôn khổ tài trợ tương tự như visa 482, đòi hỏi các doanh nghiệp phải trở thành một nhà bảo lãnh doanh nghiệp tiêu chuẩn hoặc người giữ hợp đồng lao động, đơn xin đề cử, đơn xin visa và nghĩa vụ bảo lãnh.

Sẽ có hai luồng cho các ứng cử viên và đơn xin visa: luồng Nhà tuyển dụng được bảo lãnh và luồng Hợp đồng Lao động.

Cũng như visa 491, đây là visa 5 năm với các điều kiện tương tự được áp dụng: 8578, 8579, 8580, 8581. Sẽ có thêm một điều kiện visa 8608 áp dụng cho người có visa chính yêu cầu họ không ngưng công việc với người bão lãnh trong hơn 90 ngày. Visa này có hiệu lực tương tự như điều kiện visa 8607 áp dụng cho 482 người có visa chính.

Đối với điều kiện visa 8579, nếu người giữ visa 494 hiện tại được chỉ định bởi chủ lao động thứ hai, yêu cầu họ phải sống và làm việc trong một khu vực được chỉ định sẽ chỉ có hiệu lực đối với họ và bất kỳ người có visa cấp lại nào khi họ bắt đầu làm việc để không vô tình vi phạm điều kiện này nếu định nghĩa của khu vực được chỉ định thay đổi.

Subclass 191 – Permanent Residence (Skilled Regional) visas

Cuối cùng, có visa thường trú 191 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2022. Sự chậm trễ trong việc giới thiệu do không có người nộp đơn sẽ hợp thức cho đến ít nhất là ngày đó.

Với việc giảm đáng kể phí xin visa và không phải trả phí xin visa cấp lại cho những người nộp đơn ít nhất 18 tuổi với tiếng Anh chức năng (điều này đã áp dụng cho đơn xin visa 491 và 494), để nộp đơn hợp lệ, người nộp đơn chính phải có visa tạm trú khu vực (visa 491 hoặc 494) trong ít nhất 3 năm. Bất kỳ người nộp đơn phụ phải kết hợp với người xin visa chính.

Nếu đơn xin kết hợp đã được thực hiện, chỉ có một người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí chính, có nghĩa là các partner của người sở hữu visa chính 491 hoặc 494 ban đầu có thể đáp ứng các tiêu chí chính nếu cần.

Có hai yêu cầu chính:

+ Tuân thủ đúng các điều kiện visa của visa tạm thời khu vực hoặc bất kỳ visa chờ theo sau nào, và trừ khi được miễn, tuân thủ điều kiện 8579; và

+ Thu nhập chịu thuế của người tìm cách đáp ứng các tiêu chí chính trong ít nhất 3 năm là trên một ngưỡng nhất định sẽ được biết rõ hơn ngày thực hiện. Bằng chứng sẽ bằng cách thông báo Đánh giá thuế thu nhập của họ cho mỗi năm thu nhập.

Người nộp đơn lại cũng phải tuân thủ các điều kiện visa của họ, bao gồm cả điều kiện 8579.

Nếu được cấp, như với tất cả các visa thường trú, đây sẽ là visa 5 năm không có giới hạn.

Điều quan trọng, không giống như visa 187, visa 191 không yêu cầu đề cử trước bởi một doanh nghiệp. Do đó, người có visa 498 sẽ không tuân theo lệnh của nhà tài trợ và có thể nộp đơn mà có thể có hoặc không có sự đồng ý của họ.

Liên hệ

Để biết thêm chi tiết và được tư vấn về một lộ trình định cư hiệu quả nhất, hãy liên lạc với luật sư di trú tại TP Group – công ty tư vấn du học và định cư uy tín qua:

Hotline +84 868 070 646

Website: http://www.tpcgroup.com.vn/

Fanpage: www.fb.com/tpcgrpLeave a Reply